Solexen over het eiland Texel
Helemaal terug in de tijd
Solexen over het eiland Texel
Solex rijden op nostalgische solexen

Voorwaarden Solexhuur bij Solexverhuur en Rijwielverhuur Veerhaven Texel

Artikel 1:

De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. Solexverhuur Texel hierna te noemen SVT wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2:

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan SVT voldoen.

Artikel 3:

Ten alle tijde is SVT gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van SVT op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4:

SVT is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5:

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door SVT niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6:

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7:

De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde solex aan derden is toegebracht en zal SVT daarvoor vrijwaren.

Artikel 8:

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9:

Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 10:

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

  1. De trottoirbanden op en af te rijden.
  2. Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
  3. Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.